Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE RODZICE DZIECIOM
PRZY ŻŁOBKU NR 3 W OPOLUDrodzy Rodzice,
Serdecznie witamy w Stowarzyszeniu Rodzice Dzieciom przy Żłobku nr 3 w Opolu.

Przypominamy, iż zgodnie z § 6. Statutu celem Stowarzyszenia jest :

1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
2. Współorganizowanie spotkań, imprez, szkoleń.
3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Żłobka mając na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochrona praw dziecka.
5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach doskonalenia zawodowego personelu żłobka i dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
6. Współudział w podnoszeniu poziomu usług świadczonych przez Żłobek.
7. Aktywizację, integrację i zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami Żłobka.
8. Uczestniczenie w życiu kulturalnospołecznym miasta.
9. Inicjowanie różnych form współpracy Żłobka z rodzicami.
10. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych istnień.
11. Poznawanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Informujemy, iż uruchomiona została skrzynka pocztowa:
rodzice.dzieciom@onet.eu
na którą można kierować wszelkie uwagi, zapytania, propozycje.

Jeżeli mają Państwo pomysły na realizację powyższych celów, będziemy wdzięczny za każdą ideę i pomoc w ich realizacji.
Otwarte zostało także konto bankowe w BGŻ S.A. o nr:
1520 3000 4511 1000 0002 4612 10

Zgodnie z UCHWAŁĄ nr 13/WZ/2012 Walnego Zebrania z dnia 19.10.2012 w sprawie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich płacenia ustanawia się miesięczną składkę członkowską w wysokości min. 30,00 zł.
Składkę członkowską każdy członek jest zobowiązany uiścić do 5 dnia każdego miesiąca na podane konto bankowe.
W przypadku członkostwa w stowarzyszeniu małżeństwa składka zostaje obniżona o 50% dla każdej z osób.

WAŻNE: w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko członka Stowarzyszenia a NIE imię i nazwisko dziecka.
Zatem prawidłowy tytuł przelewu to: Składka członkowska za miesiąc:……./imię i nazwisko

Bieżące informacje będziemy wywieszać na tablicy w Żłobku. Jednak jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać informację na e-maila, prosimy o przesłanie nam adresu mailowego.

Zarząd Stowarzyszenia
Rodzice Dzieciom Przy Żłobku nr 3 w Opolu