Prawa dziecka

REALIZACJA PRAW DZIECKA W ŻŁOBKU NR 3 W OPOLUPamiętamy, że nadrzędnym celem żłobka jest szeroko rozumiane dobro dziecka.

Opieka, pielęgnacja, wychowanie oraz edukacja to podstawowe prawa dziecka. Obowiązkiem dorosłych, obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków aby dzieci mogły z tego prawa korzystać. Pomagamy przede wszystkim dzieciom, ale również pomagamy rodzicom, matkom, które chcą być aktywne zawodowo, które muszą pracować, którym trudno wypełniać zadania opiekuńcze i wychowawcze. Dzieci to mali, ale bardzo ważni obywatele.

Najważniejsze jest to, by dziecko dobrze czuło się w środowisku żłobkowym.

Dlatego w żłobku są realizowane Prawa Dziecka do:

• poszanowania indywidualnego rozwoju,
• szacunku i zachowania godności,
• bycia kimś ważnym,
• odczuwania radości z poznania siebie i świata,
• wątpliwości, niepokoju i nieporadności,
• brudzenia się w trakcie zabawy i posiłku,
• odmowy spożywania posiłku,
• aktywnego i twórczego spędzania czasu w żłobku,
• codziennych spacerów na świeżym powietrzu,
• snu i wypoczynku zgodnie z własnym rytmem i potrzebami,
• okazywania szacunku przez zatrudnionych pracowników, kontrolowania przez nich swoich emocji i słów kierowanych do dziecka, dotyczących jego samego i ważnych dla niego osób.

Dziecko jest człowiekiem tu i teraz. Jest osobą ludzką, nie zadatkiem na przyszłe dorosłe życie. Ma niezbywalną godność i prawa ludzkie, obywatelskie, socjalne zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i innych ustawach. Ma także prawa dziecięce: prawo do rozwoju, do szacunku dla jego dziecięcego wysiłku, do dziecięcych spraw, do płaczu, do błędów, do niewiedzy. Ma prawo do miłości, do opieki, ochrony i pomocy. Tym większe, im mniejszego dziecka dotyczy.

Jako pracownicy żłobka mamy pełną świadomość, jak ważnym etapem w rozwoju dziecka jest okres od 0 do 3 lat jego życia. Jak wiele zależy od relacji otoczenia wobec dziecka w środowisku żłobkowym. Dlatego traktujemy dziecko jako ważnego i poważnego obywatela, zasługującego na szacunek dla jego wysiłku, dla dziecięcego świata.

WIZJA DZIECKA:
Każde dziecko to niepowtarzalna osoba. To człowiek, który ma prawo do wyboru, samodzielnych odkryć, popełniania błędów, szukania rozwiązań, podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Zadaniem rodziców i nauczycieli i pedagogów jest stwarzanie przestrzeni i możliwości dla takiej aktywności dzieci, która da im poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym i przynoszącym satysfakcję. Jako świadomi pracownicy żłobka jesteśmy przekonani, że wszelkie nasze działania powinny respektować prawa dziecka, zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.