Status prawny

Status prawny ŻłobkaŻlobek Nr 3 w Opolu jest odrębną jednostką organizacyjną Miasta Opola, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.

Żlobek dziala w oparciu o:
– Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235) z późniejszymi zmianami
– Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
– Ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 229, poz. 1494)
– Uchwałę NR XXIII/486/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Nr 3 w Opolu
– Inne przepisy dotyczace jednostek budżetowych

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej