Opłaty

Numer konta w Banku Millennium S.A. do wpłat:
83 1160 2202 0000 0002 1826 6576


Zgodnie z umową zawieraną przez rodziców/opiekunów prawnych z dyrektorem żłobka za pobyt dziecka w żłobku naliczana jest opłata, w skład której wchodzi opłata za pobyt oraz opłata za wyżywienie.

Opłata za pobyt wynozi 21,3% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów. W roku 2021 jest to 596,40 zł.

Opłata za pobyt wniesiona przez rodziców w przypadku nieobecności nie podlega zwrotowi.

Opłata za wyżywienie jest pobierana za dni faktycznej obecności dziecka w żłobku i wynosi obecnie 5,00 zł. W przypadku nieobecności dziecka dokonuje się zwrotu od 1-go dnia, proporcjonalnie do dni nieobecności.

Uchwała Rady Miasta Opola
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto OpoleSTATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU