Nabór

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NR 31. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka przyjmowany jest przez cały rok.

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia oczekiwania na miejsce w Żłobku raz w kwartale – osobiście, telefonicznie – 77 413 42 82 lub drogą elektroniczną –
na adres e-mail: biuro@zlobek3.opole.pl
UWAGA! Brak potwierdzenia powyżej 6 miesięcy jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w Żłobku.

3. Warunki, które muszą być spełnione, by dziecko mogło uczęszczać do Żłobka:
a) co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest mieszkańcem miasta Opola,
b) oboje rodzice/opiekunowie prawni są czynni zawodowo lub kontynuują naukę w systemie dziennym (uczniowie, studenci).

4. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci:
a) aktualnie mający rodzeństwo w placówce,
b) obojga rodziców/opiekunów prawnych czynnych zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

5. O przyjęciu do Żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku.

6. Przyjęcie dziecka do Żłobka Nr 3 jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w pozostałych Żłobkach (w przyp. oczekiwania na miejsce w innych publicznych placówkach).

7. Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.

8. W Żłobku zwalnia się miejsce gdy:
a) dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objecie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia i przechodzi do przedszkola,
b) rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy,
c) Dyrektor Żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych u umowie.

9. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególnej sytuacji:
a) ograniczonej liczby miejsc w Żłobku,
b) zagrożenia epidemiologicznego,
c) uchylania się od należnych opłat przez osoby zobowiązane,
d) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.