Dokumenty dotyczące funkcjonowania żłobka
w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID- 19Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.
Procedura funkcjonowania
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Ogólne zasady i procedury dla rodziców
Akty prawne z zakresu oświaty oraz polityki społecznej ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 779)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 780)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 781)Uchwała Rady Miasta Opola
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto OpoleSTATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU


Wykonanie i aktualizacja: Media Dom