STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLUZałącznik
do uchwały Nr XXI/315/11
Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011r.

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU

§ 1
Postanowienia ogólne.

1. Żłobek Nr 3 zwany w dalszej części statutu „Żłobkiem” jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.
2. Miejscem prowadzenia Żłobka jest Miasto Opole.
3. Na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach podaje się nazwę: Żłobek Nr 3 w Opolu.
4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców miasta Opola, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz innych dzieci.

§ 2
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji.

1. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców lub opiekunów prawnych w wychowaniu dzieci.
2. Do zadań Żłobka w szczególności należy:
1) Zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa.
2) Zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze określonym przepisami.
3) Zagwarantowanie dziecku opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
4) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.
5) Wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
6) Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.
7) Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.
3. Realizacja zadań odbywa się na podstawie rocznego planu pracy Żłobka.
4. W czasie pobytu dziecka w Żłobku opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, zgodnie z przepisami prawa.

§ 3
Warunki przyjmowania dzieci.

1. Zapisy do Żłobka prowadzi się przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.
2. Dzieci zapisywane są do grup według zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
3. Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka.

§ 4
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

1. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia z ponoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych opłat za pobyt.
2. Opłata za wyżywienie pobierana jest za dni faktycznej obecności dziecka w Żłobku.

§ 5

1. Pracą Żłobka kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Żłobka, a w szczególności za realizację zadań Żłobka.

§ 6

Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Opola.

§ 7

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.